Quy chế thưởng tết cho nhân viên bảo vệ

Mẫu quy chế thưởng tết là văn bản do người sử dụng lao động (công ty bảo vệ) quyết định và phổ biến công khai tại nơi làm việc, và tới nhân viên trong công ty về quy định về chế độ tiền thưởng theo lương cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp. Thông thường, mẫu quy chế thưởng tết có thể bao gồm các nội dung sau:

  • Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng của quy chế.
  • Căn cứ pháp lý để xây dựng quy chế.
  • Phân loại tiền lương, thưởng và phụ cấp cho người lao động.
  • Căn cứ xét thưởng, mức thưởng và cách tính tiền thưởng cho người lao động.
  • Thời gian và hình thức trả thưởng cho người lao động.
  • Trách nhiệm của các bên liên quan trong việc thực hiện quy chế

Công ty bảo vệ Thuận Phát xin gửi bạn tham khảo một mẫu Quy chế thưởng tết cho nhân viên bảo vệ trong công ty để bạn có thể tham khảo

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ THUẬN PHÁT
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: …                             

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2024            

 

QUY CHẾ THƯỞNG TẾT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ THUẬN PHÁT

 

– Căn cứ Bộ luật Lao động 45/2019/QH14;

– Căn cứ Luật việc làm – Luật số 38/2013/QH13;

– Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Doanh nghiệp;

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế tiền thưởng Tết đối với Người lao động làm việc tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ THUẬN PHÁT

quy định chế độ tiền thưởng theo lương cho Người lao động làm việc tại Doanh nghiệp.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng với Người lao động được ký hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động có thời hạn từ 12 đến 36 tháng, hợp đồng không xác định thời hạn tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ THUẬN PHÁT

Chương II

CHẾ ĐỘ THƯỞNG

Điều 3. Căn cứ xét thưởng

Xét thưởng hiệu quả/ý thức và đóng góp trong năm qua, dựa vào:

– Tỷ lệ thời gian làm trong năm               : Số tháng đã ký hợp đồng lao động tính đến ngày 31 tháng 12 năm … (T) so với toàn năm là 12 tháng; (Tỷ lệ = T/12)

– Kết quả công việc: Mức hoàn thành công việc theo tiến độ/chất lượng, đã giúp gì hay mất hiệu quả như thế nào trong vấn đề tăng trưởng doanh thu của Công ty.

– Kéo lại hay đẩy tới trong Phòng/Ban Công ty: Sự hòa đồng, giúp đỡ, là người đẩy mọi mọi người đi tới hay là bị mọi người kéo, làm hiệu quả chung tăng/giảm.

– Khen thưởng, xử phạt: Quyết định khen thưởng, xử phạt, nhắc nhở, khiển trách trong năm qua;

– Tính gương mẫu: Tác phong sinh hoạt trong công ty, sinh khí, sức sống mang tính tích cực hay tiêu cực? Có truyền lửa yêu thích công việc cho cộng sự, nhất là nhân viên mới không, hay là truyền tiêu cực, bàn ra, nói xấu? Tham gia tích cực, chủ động vào các hoạt động trong công ty hay lãng tránh, lo chuyện cá nhân?;

– Ý thức kỷ luật, ý thức trách nhiệm: Số ngày phép chưa hết, số ngày quá phép, số ngày không phép (xin phép sau nghỉ, gọi điện/nhắn tin), số ngày đi trễ/đi sớm/về trễ/về sớm/số ngày nghỉ theo thống kê của Phòng Hành chính Nhân sự.

Điều 4: Cách tính thưởng và mức thưởng cuối năm (Tết Âm lịch)

– Hàng năm nếu Công ty kinh doanh có lãi Công ty sẽ trích từ lợi nhuận để thưởng cho người lao động mức hưởng tùy thuộc vào lợi nhuận mỗi năm.

– Mức thưởng cụ thể từng người lao động tùy thuộc vào sự đóng góp công sức, chất lượng công tác, chấp hành đầy đủ nội quy, các quy định của Công ty.

– Cách tính:

Mức thưởng = tỷ lệ * [tổng lương thực tế trong năm / 12 tháng]

Tỷ lệ % dựa vào kết quả công việc, khen thưởng, xử phạt, tính gương mẫu, giúp công sự trong công việc….

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 5: Điều khoản thi hành

– Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày

– Giao cho …………………………………………………………………….. triển khai thực hiện.

Giám đốc

(Ký và ghi rõ họ tên)

Có thể bạn sẽ quan tâm tới nội dung này: Vì sao dịp lễ Tết cần phải thuê bảo vệ dịch vụ?

Bài viết liên quan